Hoppa till innehållet

SvD: ”Stort antal tester är meningslösa”

”Många som testar sig för covid-19 uppfyller inte kriterierna för ett meningsfullt test. Därför utförs ett stort antal tester som från början är i princip meningslösa, skriver Tobias Perdahl, specialist i internmedicin, Platform24.”

Ur SvD 2020-11-11:

”Viruset har återkommit med förnyad kraft och smittspridningen ökar nu kraftigt, på sina håll mycket dramatiskt. I Gottsunda i Uppsala rapporteras att 4 av 10 som testas är smittade av covid-19. Vi kan dock visa att andelen smittade med symtom i Uppsala, och i alla andra regioner, kan vara betydligt högre än vad som nu är känt, om testningen istället utförs på ett mer medicinskt relevant urval av befolkningen.

Testbeställningarna har senaste veckorna ökat explosionsartat och systemet har på vissa håll korkats igen. Det är inte så konstigt att logistiken brister, tusentals tester strömmar in till labben från olika håll, privatpersoner som beställer på nätet, test från olika sjukhus och äldreboenden. Flera regioner flaggar nu för att testkapaciteten slår i taket och ledtiderna ökar för leverans och analys av tester. Med ökade väntetider höjs också risken att patienter med covid-19 inte fångas upp, med försämrad smittspårning som följd.

Region Stockholm har nu infört en dagskvot på hemtesterna för att freda testning av prioriterade grupper. Men så länge det inte finns en vettig sållning är det en riskabel strategi. Hur kan vi vara säkra på att det är rätt patienter som får testas innan testapparaten slår i taket och inga fler remisser kan utfärdas? Med ett tak finns en uppenbar risk att patienter med covid-19 inte upptäcks och inte heller smittspåras.

Det finns bättre sätt!

Som tidigare rapporterats (SvD 18/9) har Region Gävleborg, som hittills enda region i landet, infört en digital automatiserad sållning där patienter som vill beställa PCR-test först måste svara på några frågor om symtom och symtomduration. Frågorna bygger på Folkhälsomyndighetens rekommendation om när i förloppet provet ska tas samt att patienten ska ha symtom som kan tyda på covid-19. Exempelvis är det inte meningsfullt att ta ett PCR om man gått med milda symtom en längre tid, provets känslighet reduceras kraftigt efter 6 dagar.

Detta har visat sig oerhört betydelsefullt. Av alla som vill beställa ett PCR-test i Gävleborg uppfyller cirka 25-35 procent INTE kriterierna för att det ska vara relevant att göra ett test. Med andra ord: utan denna sållning utförs ett stort antal tester som från början är i princip meningslösa. Onödiga tester innebär förstås ett stort slöseri med pengar och testkapacitet men riskerar dessutom att ge en felaktig uppfattning om andelen med relevanta symtom som bär på smitta. Om irrelevanta testpatienter nekas ett test, på grund av att patienten ändå är i fel fas i förloppet, blir andelen smittade i populationen högre. Om de nekade testremisserna skulle vara på ungefär samma nivå i Uppsala som i grannregionen Gävleborg skulle det innebära att runt 75 procent av alla med covid-19-liknande symtom i Uppsala just nu bär på viruset, istället för som rapporterat 40 procent av alla provtagna. Förutom förbättrad data skulle den insikten också kunna skapa ökad följsamhet till restriktionerna.

En effektivare och mer korrekt testning innebär att testkapaciteten kan fokuseras till de patienter som faktiskt behöver. Med minskade ledtider skulle också fler hinna testas i tid så att testet kan fånga upp pågående smitta, även smittspårningen skulle förbättras väsentligt.

Fler regioner borde använda denna tillgängliga teknik. Den kan snabbt implementeras i samtliga regioner som en naturlig del av 1177 och skulle skapa avsevärt förbättrad kunskap, testning och smittspårning i det skede av pandemin vi nu befinner oss i.”

 

Tobias Perdahl
specialist i internmedicin, medicinsk chef, Platform24

 

Läs hela artikeln på SvD