Alla inlägg av saraklingberg

Triage – en grundbult i svensk sjukvård

Vad är triage?
Triage innebär att vårdpersonal ställer ett begränsat antal frågor till en patient för att bedöma vilken vårdnivå är mest lämplig. Triage sker på många ställen: på akutmottagningar, på vårdcentraler och på 1177. På akutmottagningar ställer man både frågor och gör en snabb kontroll av patienten, medan man på vårdcentraler och i telefonsamtal bara ställer frågor. Baserat på svaren på frågorna kan vårdpersonal bedöma om man behöver vård och i sådant fall hur akut det är.

Vilka frågor ställer man när man triagerar?
Det finns olika triagesystem runtom i världen, och i Sverige använder primärvården ett system som heter Rådgivningsstödet. Det utvecklades 2003 och används idag av alla regioner. När man idag ringer till 1177 eller till en vårdcentral så är det RGS som används.

Varför triagerar vi patienter?
I ett offentligt finansierat system så kommer det nästan alltid att finnas en större efterfrågan på sjukvård jämfört med en begränsad mängd sjukvårdsresurser. Så ser det ut i många länder, och beror delvis på att det är ett sätt att öka nyttjandegraden av sjukvårdens resurser, så att man får så mycket som möjligt för våra skattepengar. Det innebär samtidigt att man som vårdgivare hamnar i en svår sits att behöva prioritera mellan olika patienter. Triagesystem är ett sätt för vårdgivare att prioritera mellan patienter och först erbjuda vård till den som har störst medicinsk behov av det.

Kan triage användas för att diagnostisera patienter?
När man triagerar brukar man inte ställa alla frågor som man gör i ett vanligt vårdmöte. Man kan föreställa sig ett spektrum där man med ökande antal frågor och insamlande av information ökar säkerheten för att veta vad patienten har för besvär. Längst ut på spektrat tar man även tester och undersöker patienten för att hitta en diagnos. Som regel är inte triage utformat för att diagnostisera en patient, utan handlar om att med ett mindre antal frågor bedöma patientens behov av vård och hur brådskande det är.

Kan triage digitaliseras?
Triagesystem är som regel algoritmiska, med tydliga frågor som ska ställas, och beroende på svaren så ska andra frågor ställas. Detta format passar perfekt för digitalisering. Under de senaste åren har X regioner inför digitala triagesystem för att effektivisera och kvalitetssäkra triagering i primärvården. Det finns flera möjliga fördelar med att digitalisera triage:
Sparar tid för vårdpersonal: Istället för att sitta i telefon och triagera patienter manuellt så kan vårdpersonal istället låta systemen ställa frågor, och lägga mer tid på vårdmöten
Höjer kvaliteten: Många studier har visat att olika personer använder manuella triagesystem väldigt olika. Det innebär att patienter får ojämlik vård baserat på vem som råkar svara i telefonen just den dagen. Ett digitalt triagesystem har inga fördomar, och är mer konsekvent och jämlik i hur den triagerar patienter.
Möjliggör förbättringar: Idag samlas ingen strukturerad data in från manuella triageringar, vilket gör det svårt att utvärdera och förbättra manuell triage. Digital triage sparar de uppgifterna som patienten anger på ett säkert och strukturerat sätt, vilket låter en att kontinuerligt förbättra triagesystemet – vilket är omöjligt med vanlig manuell triage.

Doktor24 Group byter namn till 24Health: ”Markerar ny fas i koncernens utveckling”

Doktor24 grundades 2016 med Investorbolaget Patricia Industries som ägare. 2020 blev Apoteket AB ny minoritetsdelägare och i maj 2021 utökades ägarkretsen med Stena Sessan och Ernströmgruppen. Samtidigt tillfördes nytt kapital om totalt 400 MSEK som utöver en ökad tillväxtsatsning används till vidareutveckling av den digitala plattformen och en breddad tjänste- och produktutveckling inom kronikervården.

– Utmaningarna i vården är likartade i hela världen med ökande vårdbehov och brist på personal och resurser. Vår teknik har visat tydlig evidens med stora effektivitetsvinster och en mer sammanhängande och tillgänglig vård hos våra kunder i Sverige. Vi ser en enorm efterfrågan på den här typen av lösningar och vår ambition är att bli ledande healthtechaktör i Europa samtidigt som vi breddar och utökar tjänste- och produktportföljen med stort fokus på den svenska marknaden, säger Daniel Lillienau, VD på 24Health.

Idag genomförs över 3 miljoner patientinteraktioner årligen i plattformen och bolaget är ledande healthtechaktör på den nordiska marknaden. Platform24:s lösningar används av nära hälften av regionerna i Sverige och såväl vårdkoncerner som de flesta större försäkringsbolag finns på kundlistan.

Doktor24 är sedan 2020 en digifysisk vårdaktör genom lanseringen av fysiska hälsorum och vårdmottagningar på 60 apotek över landet. Tillsammans med Apoteket AB lanserades också nyligen en digital blodtrycksbehandling, den första i en rad planerade hälsotjänster riktade mot vård av kroniker. Doktor24 har under 2021 också bistått flera regioner med Covid-19-vaccinationer och drev fram till nyligen Fållan, en av de större vaccinationscentralerna i Stockholm.

– 24Healths lösningar för digital ingång till vården med ett sömlöst flöde genom hela vårdsystemet har visat på en väldigt konkret effektivisering och avlastning. Det nya namnet 24Health knyter samman oss som bolag och markerar också starten på vår accelererade expansion i Europa, säger Daniel Lillienau.

Om 24Health

Healthtechföretaget 24Health grundades 2016 i Sverige med en vision om en smidigare och mer tillgänglig vård. Idag är 24Health via dotterbolaget Platform24 marknadsledande i Norden inom automatisk triage till rätt vårdnivå och digitalt integrerade lösningar längs hela vårdkedjan. Modellen för en samlad digital ingång till vården används idag av större privata och offentliga vårdgivare och försäkringsbolag. Dotterbolaget Doktor24 är en av Sveriges ledande digi-fysiska vårdgivare. Majoritetsägare är Investor, Nordens största investmentbolag, övriga ägare är statliga apoteket Apoteket AB samt investmentbolagen Stena Sessan och Ernström & Co.

24healthgroup.com

Hur vårdens digitala revolution kommer förändra läkarens roll. Spoiler alert: Framtiden ser ljus ut

I den här artikeln introducerar vi fyra nya läkararketyper som växer fram då vård möter tech och människa möter maskin. Vi ser dessa arketyper som dom som lägger de digitala spåren för morgondagens vårdsystem. Detta framtida system är fullt patientcentrerat, byggt utifrån ”digital-first” och verkligt automatiserat. Ett system där digital och fysisk vård är sömlöst integrerad för att leverera fantastiska patientresor.

Översikt över de fyra arketyperna

  • The Builder – skapar de grundläggande byggstenarna för det digitala järnvägsnätet, bestående av nya lösningar, produkter och algoritmer.
  • The Innovator – kombinerar ihop dessa byggstenar till meningsfulla sätt att skapa morgondagens patientresor och kliniska arbetsflöden.
  • The Healer – drar nytta av dessa digitala lösningar och smata arbetsflöden för att kunna stödja människors hälsa och leverera sömlös vård i nya, virtuella miljöer, samt säkerställer ett lärande hybrid-vårdsystem.
  • The Leader – agerar som en ambassadör, som bryggar de tydligt olika kulturerna – från agil produktutveckling hela vägen till klinisk medicin – och säkerställer att järnvägen för morgondagens vårdsystem är säkert byggt och att tågen går enligt tidtabell.

ÖP: ”Coronautbrott snabbade på digitala hälsocentraler”

From ÖP 2020-03-24:

”Spridningen av coronaviruset har påskyndat möjligheterna för länsborna att få digital hjälp från hälsocentralerna. Primärvårdsnämnden Anna Granevärn ser detta som en nödvändig åtgärd i en extrem situation.

– Det är otroligt viktigt att folk vågar söka vård när de behöver den och de senaste veckorna har vi sett att allt fler avbokar inbokade besök av rädsla för att bli sjuka, säger hon.

För några veckor sedan rapporterade ÖP om pilotprojekt i länet som skulle öka medborgares tillgänglighet till vård med hjälp av digitala verktyg. Dessa skulle testas på olika platser och på lite olika sätt beroende på hur situationen såg ut i till exempel Sveg, Strömsund eller Frösön och centrala Östersund. Sedan kom utbrottet av det nya coronaviruset som numera klassas som en pandemi. En global farsot.

I måndags började man låsa hälsocentralernas dörrar. Från och med i dag, 19 mars, kan alla som bor i Jämtlands län få kontakt med en distriktssjuksköterska via 1177 med hjälp av sitt bank-id.

– Det har gått otroligt fort. För en vecka sedan fick jag i uppdrag att skapa ett snabbspår för en digital kanal tillgänglig för alla medborgare, säger Anna Granevärn.”

Läs hela artikeln